Diensten

ALLTAX is gespecialiseerd in accountancy en belastingadvies.

ALLTAX stelt haar professionele en klantgerichte dienstverlening vooral ten dienste van KMO’s.

De voornaamste opdracht van ALLTAX is haar klanten-ondernemingen optimaal te begeleiden in de professionele afhandeling van hun boekhoudkundige, juridische en fiscale dossiers – dit zowel in België als in de rest van Europa.

ALLTAX voert haar opdrachten uit binnen de vooropgestelde deadlines, geheel onafhankelijk, met de nodige deskundigheid en gebouwd op een doorgedreven vakbekwaamheid.

Daarenboven biedt ALLTAX u een kwaliteitsvolle dienstverlening; haar vennoten streven ernaar steeds klaar te staan voor hun klanten met de meest actuele informatie.

ALLTAX reageert snel en kundig; de aangeboden diensten worden afgestemd op de desiderata van de klant en diens specifieke behoeften.

 

Ondernemers van vandaag worden geconfronteerd met een veeleisende en steeds veranderende maatschappij; daarbovenop wordt het ingewikkelde fiscale landschap ook voortdurend onderworpen aan wijzigingen. Als ervaren specialist loodsen wij onze klanten op een efficiënte manier doorheen dit complex kluwen van regels en wetten.

Door de overvloed van wetteksten waarmee accountants en belastingconsulenten dagelijks worden geconfronteerd, is het tevens essentieel

up-to-date te blijven van de vigerende wetgeving; een intensieve en permanente bijscholing is dan ook een must vanuit deontologisch standpunt voor de vennoten van ALLTAX.

Op die manier kunnen wij u immers in uw functie van bedrijfsleider, snel en met gedegen kennis adviseren op zowel boekhoudkundig als fiscaal gebied.

Als adviseur zullen wij niet overgaan tot besluitvorming; uiteindelijk is het u als ondernemer die de beleidsbeslissingen blijft nemen; wij zullen echter onze actieve rol als raadgever opnemen om samen met u de opportuniteiten te analyseren zodat u er de gepaste conclusies uit kan trekken voor de toekomst van de onderneming.

De erelonen worden in rekening gebracht in functie van de werkelijk gespendeerde uren aan de te verrichten werkzaamheden en worden bepaald in evenredigheid met de vereiste vakbekwaamheid en graad van specialisatie van de fiscale of boekhoudkundige beroepsbeoefenaar. Een verhoging van de erelonen kan aangerekend worden naargelang het hoogdringend karakter van een dossier. Ontdek onze barema’s op www.alltax.be/honoraria.

Bepaalde opdrachten, zoals het bijstaan of het vertegenwoordigen van een vennoot of een aandeelhouder op een algemene vergadering, objectiveringsopdrachten in het kader van de WCO, verslag opmaken bij de vereffeningstelling/omvorming van een vennootschap, zijn onderworpen aan een wettelijk monopolie.

Alltax is een onderneming die erkend is door het IAB, het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten; wij aanvaarden onze opdrachten zowel in het Nederlands, het Frans als in het Engels.

Alltax wordt geleid door Mevrouw Denise BAUWENS

Licentiaat in de rechten aan de universiteit van Gent

Accountant-Belastingconsulent IAB/IEC

Lid van de Raad van Bestuur van de beroepsvereniging M.A.B.

Denise BAUWENS is gespecialiseerd in accountancy, fiscaliteit en de overdracht van handelszaken en ondernemingen

Tel +32 15 62 19 09   Fax +32 15 62 19 10

Honoraria

De honoraria worden opgesplitst in 4 categorieën:

 1. Administratie, 2. Accountancy, 3. Tax & Legal, 4. Specifieke opdrachten en mandaten.

Een bijkomend honorarium kan gevraagd worden in functie van de graad van hoogdringendheid van de opdracht.

ALLTAX hanteert meestal geen vooraf vastgelegde forfaitaire tarieven voor de gevraagde prestatie. Tenzij anders is overeengekomen, wordt in principe geopteerd voor het uurtarief zodat de klant een duidelijk en transparant overzicht krijgt van zijn factuur.

In sommige gevallen kan een gedetailleerde kostenraming opgesteld worden.

Conditions de service

Algemene dienstvoorwaarden

 

Het beroep van Accountant en Belastingconsulent wordt gereglementeerd door de wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999. Het beroep wordt gekenmerkt door de kennis, de competenties en de deontologie van de beoefenaars. Geen enkele reglementering kan echt doeltreffend zijn als ze niet hand in hand gaat met een deontologisch gedrag. Iedereen is het erover eens dat het in alle levensstadia van de onderneming van primair belang is in alle vertrouwen te kunnen rekenen op een bekwame raadgever die zich in zijn dienstverlening laat leiden door een strikte deontologie.

De deontologische regels van het beroep steunen op verschillende pijlers:

             Het beroep is onverenigbaar met het uitoefenen van eender welke commerciële activiteit; voorts is er een verbod op het uitoefenen van een opdracht als bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap (behoudens voorafgaandelijke toestemming van het IAB);

             De beroepsbeoefenaars zijn gehouden aan een beroepsgeheim; tevens verbinden zij zich ertoe de beroepsdiscretieplicht te respecteren tijdens de uitvoering van een opdracht;

             Accountants en belastingconsulenten moeten jaarlijks verplicht een voldoende aantal uren besteden aan professionele bijscholing met het oog op het up-to-date houden van hun vakkennis;

             De beroepsbeoefenaar is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren;

             Normen en principes moeten gerespecteerd worden en de beroepsbeoefenaar is onderworpen aan een controle uitgevoerd door de Commissie Kwaliteitstoetsing van het IAB;

             De deontologie van de accountant / belastingconsulent legt een retentieverbod op; de beroepsbeoefenaar is ertoe gehouden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan zijn cliënt, onverwijld uit handen te geven, wanneer deze laatste erom verzoekt;

             enz.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme

De externe accountants en belastingconsulenten zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld ent de financiering van het terrorisme.

Schematisch voorgesteld:

o            identificatie en identiteitscontrole van de cliënten

o            constante waakzaamheid, in voorkomend geval, verhoogd

o            melding aan de CFI van feiten vastgesteld tijden de beroepsuitoefening, waarvan de accountant en belastingconsulent weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme

Dit wettelijk kader wordt momenteel aangepast, waarbij de vierde anti-witwasrichtlijn wordt omgezet in Belgisch recht.

Legal

 

In toepassing van artikel III-74  van het Wetboek Economisch Recht, zal de beroepsbeoefenaar verplicht volgende informatie medelen of ter beschikking stellen van zijn cliënten :

 1. Naam en rechtsvorm: BVBA ALLTAX
 2. Adres: Keizer Karellaan 44 – 1982 ELEWIJT
 3. Telefoon : 015/62 19 09 – Telefax : 015/62 19 10
 4. E-mailadres: db@alltax.be
 5. Ondernemingsnummer: RPR Brussel 0871 273 497
 6. Lid van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten www.iec-iab.be
 7. Beroepstitel: Accountant en belastingconsulent
 8. Land dat de beroepstitel heeft toegekend: België
 9. Algemene voorwaarden die de onderneming hanteert: ja, cfr. tabblad betreffende dit onderwerp
 10. Prijs van de gevraagde dienst vooraf bepaald: neen, cfr. tabblad met betrekking tot de erelonen
 11. Hoofdkenmerken van de aangeboden diensten:
 • deskundige, administratieve begeleiding bij de opmaak van documenten en vennootschapsrechtelijke contracten bestemd voor ondernemingen of hun bedrijfsleiders
 • uitgebreide boekhoudkundige dienstverlening, assistentie bij het uitvoeren van alle wettelijk verplichte formaliteiten met betrekking tot boekhouding en fiscaliteit
 • efficiënt advies en verdediging in geval van een niet-gerechtelijk geschil of conflict van sociale of fiscale aard
 • opvolging van de rekeningen en bijstand bij de opmaak van budgetten in het kader van de procedure van gerechtelijke reorganisatie voor ondernemingen in moeilijkheden
 1. Verzekering : burgerlijke beroepsaansprakelijkheid; verzekeringsmaatschappij AXA, Vorstlaan te 1170 Brussel; Verzekeringsmakelaar WILLEMOT (tel 09/265 08 11)

Geografische dekking van de verzekering: Europese Economische Ruimte

 

RPM/RPR Bruxelles Brussel 0871.273.497

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search